Her geçen yıl dünya ticareti büyümekte ve ülkeler arasındaki mal alım – satımının büyük bölümü deniz yolunu kullanarak, gemilerle yapılmaktadır. Gemilerle taşınan mal tonajının giderek büyümesi, teknolojinin de gelişmesiyle, bir seferde daha çok yük taşımak amacıyla, daha büyük boyutlu gemilerin inşa edilmesine neden olmuştur.

Böylece giderek bir gemiyle taşınan yük tonajı büyümüş ve bu tonaj içinde yer alan tehlikeli maddelerin çeşitleri ve miktarları da artmıştır. Hem sayıları hem de boyutları büyüyen gemiler nedeniyle, özellikle körfez, boğaz, liman girişleri ve içleri gibi darsularda, gemilerin manevra alanları görece olarak daralmıştır. Manevra alanlarının, gemi boyutlarının büyümesine bağlı olarak, görece daralması, kaza risklerini ve olasılıklarını arttırmıştır.

Öte yandan, bir gemi kazası olması durumunda, boyutlarının büyümesi nedeniyle daha çok yük taşıyan ve bu yükler içinde tehlikeli yük çeşitleri ve tonajları artan gemilerin yaptıkları kazalar, gerek doğal deniz, kara ve hava çevresine, gerek çevrede yaşayan insanların hayatlarına, sıhhatlerine, yaşamlarına ve gerekse çevredeki kıyılara, liman, iskele, köprü, fabrika gibi tüm tesislere büyük zararlar vermektedir.

Dünyada yapılan deniz kazaları incelemeleri, IMO’nun belgelerine de yansıdığı gibi, %85 dolayında insan hatasından kaynaklanmaktadır. İnsan hataları içindeki ana pay ise “eğitim” ve “tecrübe” eksikliğine aittir.

Seyre elverişli “darsularda” ve demirleme, yanaşma, kalkma gibi manevraların yapıldığı “liman alanlarında”, insan hatasını hemen hemen sıfırlayan ve kazaların en alt düzeye inmesini sağlayan en önemli faktörün ise “kılavuz kaptanlar” olduğu bilinmektedir. Bunun nedeni, temelde birer gemi kaptanı olan, kılavuz kaptanların, belirli bir deniz alanı için özel olarak “eğitilmeleri” ve her gün yaptıkları işleri olması dolayısıyla, o deniz alanındaki seyir ve manevralar konusunda “çok yüksek tecrübeye” sahip olmalarıdır. Böylece kılavuz kaptanlar, deniz kazalarında yer alan en önemli iki etmen olduğu bilinen “eğitim” ve “tecrübe” eksikliğini ortadan kaldırmalarıyla, kazaları önlemekte ve güvenlik sağlamaktadırlar.

Bir limanın, körfezin ya da boğazın girişi gibi darsulara yaklaşan gemilerin kaptanları, her zaman bir stres yaşarlar. Bu stres, kılavuz motorunun uzaktan görünüp, bordaya yanaşarak kılavuz kaptanı gemiye vermesi ve kılavuz kaptanın köprüüstüne çıkmasıyla yerini bir rahatlığa ve güvene bırakır.

Bir gemi, kılavuz kaptan alma ya da çıkarma yerine yaklaştığında, uzaktan bir kılavuz motorunun belirip, gelerek gemi bordasına yanaşması ve kılavuz kaptanı gemiye vermesi ya da almasının perde arkasında ise birçok kişinin farkında olmadığı bir plânlama, zamanlama, çalışma düzeni, disiplin ve organizasyon çalışması vardır.

Bir başka yönden söylersek, bir geminin kılavuz kaptanını zamanında alması ya da çıkartabilmesi için önceden çok iyi plânlanmış, zamanlanmış, düzenli, disiplinli bir çalışma ve organizasyon gereklidir. Böyle bir çalışmanın başarısı ise çağdaş araç / gereçler ve bunları kullanacak eğitimli personelle donatılmış bir kılavuzluk istasyonundan geçer.

Bildiğiniz üzere, gemiler gece, gündüz, tatil, bayram demeden denizlerde dolaşır. Buna bağlı olarak kılavuzluk hizmetleri de, bu hizmetlerin verilmesini engelleyecek, kötü hava ve deniz koşulları, kaza ya da deniz inşaatları gibi olağanüstü veya olağandışı bir durum olmadığı sürece, her gün 24 saat verilir. Bu nedenle, hizmetlerin karşılanması için, kılavuzluk istasyonlarında, yeterli sayıda kılavuz kaptan, vardiyaları boyunca her an hizmete hazır olarak bulunurlar.

Bir kılavuz kaptan, bir kılavuzluk hizmetini tamamladıktan sonra kılavuzluk istasyonuna döner ve bir sonraki hizmete kadar dinlenir. Bunun için, kılavuzluk istasyonlarının, kılavuz kaptanların dinlenme, uyuma, yeme, içme gibi her türlü yaşamsal ihtiyaçlarını 24 saat karşılayacak biçimde düzenlenmeleri gerekir.

Anlattıklarımızdan anlaşılacağı üzere, bir kılavuzluk istasyonunun temelde iki ana görevi vardır. Birincisi, “kılavuzluk hizmetlerinin organizasyonunu yapmak ve yürütmek”, ikincisi ise kılavuz kaptanları 24 saat barındırıp, her türlü yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamaktır.

İçinde bulunduğumuz Yarımca Kılavuzluk İstasyonu öncelikle, sözünü ettiğimiz iki ana görevi yerine getirmek üzere inşa edilmiştir. Ancak Yarımca Kılavuzluk İstasyonu bu iki temel görevinin yanında, eğitim, sosyal faaliyetler ve toplantılar gibi diğer etkinliklere de imkân sağlayacak şekilde, akıllı ve yeşil bina olma özelliklerine dikkat edilerek inşa edilmiş ve donatılmıştır.

YARIMCA  KILAVUZLUK  İSTASYONUNUN  KAT  YERLEŞİM  ÖZELLİKLERİ

Üçüncü Kat:

Bina, girişteki zemin katını, birinci kat olarak adlandırdığımızda üç katlıdır. Üçüncü kat 1.530 m2 olup, güney batı köşesinde Operasyon Merkezi bulunmaktadır. Operasyon Merkezinin arka bölümünde camlı bölmeyle ayrılmış sekretarya bölümü vardır. Yine Operasyon Merkezinin yan tarafında camlı bölmeyle ayrılmış, Baş Kılavuz Kaptan Ofisi ile onun yanında Harita Kamarası yer almaktadır.

Üçüncü katın güney doğu köşesinde ise dinlenme salonu ve diğer bölümlerinde ise kılavuz kaptanlar ve telsiz operatörleri için, içinde duş, tuvalet, yatak odası, çalışma masası, giysi dolabı, TV ve mini buzdolabı olan kamaralar bulunmaktadır. Ayrıca elektrik ve iklimlendirmeye ait mekanik odaları ile iki adet kat hizmeti odası bulunmaktadır.

Kılavuzluk istasyonlarının yerine getirmesi gereken iki ana görevden birisi olan “kılavuzluk hizmetlerinin organizasyonunu ve yürütme” işi Operasyon Merkezinden yürütülür. Operasyon Merkezinde görev yapan telsiz operatörü, oturduğu konsolda elinin altında bulunan telefon, faks, VHF, elektronik harita, rüzgâr ve hava durumu göstergeleri ile bilgisayarları kullanarak gemilerin kılavuz kaptan alıp vermesiyle ilgili bütün işlemleri, organizasyonu yapar. Telsiz operatörü, başında oturduğu konsolun üzerinden dışarıdaki hava ve deniz durumunu gördüğü için daha gerçekçi kararlar alabilir.

Operasyon Merkezindeki telsiz operatörü, kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin zamanında ve düzenli verilmesinde önemli bir rol oynar. Telsiz operatörü, Operasyon Merkezindeki tüm araç – gereçleri ve deneyimini kullanarak, Baş Kılavuz Kaptanla yakın temas halinde, hizmetlerin organizasyonunu yapar. Telsiz operatörü, gemilerle ilgili bilgileri bilgisayara işler ve bu bilgileri takip eder, hizmet taleplerini alır; Liman tesisleriyle, acentelerle, gemilerle sürekli temas ederek, hizmeti vermek üzere, kılavuz kaptanın, kara vasıtasının, pilot motorunun, römorkörler ve palamar motorlarının, hazırlanmasını ve hizmet sahasında buluşmasını sağlar. Gerektiği zamanlarda, Liman Başkanı’na, kılavuz kaptana, gemiye, liman yetkililerine, acenteye gerekli bilgileri verir. Aynı anda, birkaç kılavuzluk hizmeti birden verildiğinde, Operasyon Merkezi’nin arı kovanı gibi çalıştığını tahmin etmek zor değildir.

İkinci Kat:

Giriş avlusunun doğu ve batısında yer alan ikinci kat 1.369 m2 olup bu katta, üçüncü kattaki özelliklere sahip kılavuz kaptan kamaraları yer almaktadır. Konferans salonuna hizmet eden ışık, ses düzeni ve simultane tercüme odası da bu katta yer almaktadır. Ayrıca elektrik ve iklimlendirmeye ait mekanik odaları ile iki adet kat hizmeti odası bulunmaktadır.

Birinci Kat (Giriş / Zemin Katı):

Giriş katı 1.725 m2 olup, bu katta: “Giriş Holü”, “Karşılama Bankosu”, “Fuaye”, 65 kişi oturma yeri olan “Yemek Salonu”, “Dinlenme Salonu”, modern “Mutfak”, “yardımcı personel yemek ve dinlenme salonu”, “yardımcı personel giyinme odası ve duşları”, 200 koltuklu “Konferans Salonu”, “Yönetim Toplantı Salonu ve Kitaplık”, “İnternet Salonu”, 50 kişi kapasiteli “Seminer Salonu” bulunmaktadır.

Bodrum  Katı:

Bodrum katı 2.340 m2’dir. Bodrum katında: 30 araba kapasiteli “Otopark”, “Arşiv”, “Çamaşır ve Ütü Odası”, içinde Kazan, Pompa, Hidrofor, 60 tonluk Su Deposu, Su Arıtma Tesisatı, Havalandırma ve İklimlendirme Tesisatı olan “Kazan Dairesi”, “Elektrik Süpürgesi Odası”, “Elektrik Pano Odası”, içinde mutfağa malzeme taşıma asansörü bulunan “Kiler” ve “Araç yıkama bölümü” bulunmaktadır.

Bodrum katının dış bölümünde ise “Çiller Grubu”, “Jeneratör” ve “90 tonluk yağmur suyu toplama deposu” yer almaktadır.

YARIMCA  KILAVUZLUK  İSTASYONUNUN  BAZI  DİĞER  ÖZELLİKLERİ

Yapı, hem “Akıllı Bina” hem de “Yeşil Bina” özelliklerine sahiptir.

Binaya ve içindeki bölümlere giriş, kişilere göre yetkilendirilmiş “kart sistemi” ile mümkün olmaktadır. Otellerdeki gibi, kartlar kamaralardaki yuvalarına yerleştirildiklerinde elektrik ve iklimlendirme sistemleri devreye girmektedir.

Tüm mekanların, ısıtma, soğutma, havalandırma ve elektrik sistemleri akıllı bina otomasyonuna bağlı olarak, bilgisayar ekranlarından verilen değerlere göre çalışmaktadır. İç ve dış hava ayarları otomatik olarak ayarlandığından, gereksiz yakıt kullanımı engellenmekte ve tasarruf sağlanmaktır. Mekanlardaki ısı değerleri duvarlardaki düğmeler yardımıyla, otomatik termostatlı bir biçimde kontrol edilmekte, bina içindeki havanın kalitesi dışarıdan alınan ve iklimlendirilen taze hava ile desteklenmektedir.

Binaya dıştan bohçalama yöntemi ile ısı yalıtımı yapılmış, doğramalarda ısı bariyerli aliminyum, pencerelerde ise  “dışta anti reflekte renkli ve temperli, içte alçak – yüksek ısı bariyerli ÜÇ KAT ısıcam” kullanılmıştır.

Elektrik kesintilerine karşı bilgisayarlar ve diğer elektronik sistemler, anında devreye giren UPS sistemiile korunmakta, ayrıca birkaç saniye içinde devreye giren bir jeneratör de bütün binanın elektrik kapasitesini karşılamaktadır.

Binanın bütün aydınlatmasında “led” teknolojisi kullanılmış ve aydınlatma harcamalarında % 30-40 tasarruf sağlanmıştır.

Binanın çatısına yerleştirilen, güneş enerjisinden sıcak su üreten paneller sayesinde, binanın sıcak su ihtiyacının önemli bir bölümü karşılanacaktır. Ayrıca, yine çatıya, yerleştirilen güneş enerjisinden elektrik üreten panellerden de, 15 kw’lık bir elektrik enerjisi alınarak kullanılacaktır. Verimli olması halinde bu kapasite ileride daha da arttırılabilecektir.

Yağmur suyu deposu, bahçe sulaması, araba yıkaması gibi alanlarda kullanılarak tasarruf sağlanacaktır.

Yukarıdan beri saydığımız “Akıllı Bina” ve “Yeşil Bina” özellikleriyle, su, yakıt ve elektrik tasarrufu yapılarak, doğaya yapılan karbon salınımında azalma sağlandığından binamız çevreci bir binadır.

Merkezi elektrik süpürgesi sistemi sayesinde, tüm kamara, koridor ve diğer mekanlarda duvarların döşemeye yakın bölümlerine donatılmış kapaklı yuvalara  elektrik süpürgesi hortumları ve diğer donanımları takıldığında, binanın iç mekanları kolayca ve gürültüsüzce süpürülmektedir. Bu işlem, Bodrum katında bulunan “elektrik süpürgesi odasında” bulunan donanımdan sağlanan hava emiş gücüyle yapıldığından, normal elektrik süpürgeleri makinelerinin çıkarttığı gürültü olmamaktadır.

Tüm bina ve bahçesi, gece görüşü de sağlayan, 24 saat çekim ve kayıt yapan, cctv güvenlik kameraları ile donatılmıştır. Yine tüm bina yangın ihbar sistemi ile donatılmış olup, gerek kameraların gerekse yangın ihbar sisteminin kontrolü Operasyon Merkezinde bulunmaktadır.

Operasyon Merkezi ile Giriş Katı arasında kurulan ve basınçlı hava ile çalışan özel bir boru donanımı içinde gidip – gelen bir tüp sistemi sayesinde, Operasyon Merkezi’ndeki telsiz zabiti, işe giden kılavuz kaptana “Bilgi Kartı”nı gönderecek ve işten dönen bir kılavuz kaptan da verdiği hizmetle ilgili “Bill”i aynı yolla Operasyon Merkezine gönderecektir. Böylece, hem kılavuz kaptanların gereksiz yere Operasyon Merkezine gidip gelmeleri ile Operasyon Merkezindeki telsiz operatörünün haberleşme sırasında dikkatinin dağılarak, yorulmaları önlenmiştir.

Özetlediğim özellikleriyle, Yarımca Kılavuzluk İstasyonumuz, dünyanın en modern, en akıllı ve en yeşilbinası olarak hizmet vermeye başlamıştır, hepimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.